เกษตรอำเภอ

 นายธีระ  วิวัฒนานนท์

            เกษตรอำเภอสิเกา

เมนู

 • ประวัติอำเภอ

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

New Block


New Block 2


New Block 3


New Block 4


New Block 5


New Block 6
 
วันที่ 2 ธันวาคม2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา ได้มอบหมายให้ นางสาวลลิดา ศิริเสาร์และนายชัยนาทคงเขียวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครองราชครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฏาตำบลควนเมา อำเภอรัษฏา จังหวัดตรังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายธีระ     วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นางสาวลลิดา ศิริเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมความรู้ด้านดินและปุ๋ยแก่ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นายฤทธิเดช สุขคงและนายชัยนาท คงเขียวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่แปลงเครือข่าย ร่วมกับบริษัทเทพพิทักษ์ปาล์มออยส์ ณ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 25-27 พ.ย. 2559 นายธีระ          วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างทีมวิทยากรผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coach) รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กทม.โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ได้ร่วมต้อนรับ นายสมพร ประพฤติ นักวิชาการทรัพยากรบุคคลชำนาญการและนายสมชาย พรุเพชรแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ในการเข้ามาร่วมติดตามและให้คำแนะนำในการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรกรทำสวน ของนายณัฏฐพร สินไชย ณ ม. 5 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรั


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังได้มอบหมายให้นายชัยนาท คงเขียวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส ในการนี้มีสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดยนายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนายยรรยงค์ ปล้องอ่อน ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมชี้แจงการดำเนินงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็งพร้อมด้วยนางสาวลลิดา ศิริเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรังวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็งพร้อมด้วยนางสาวลลิดา ศิริเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายธีระ     วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นายเชาวลิต ข่ายม่าน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและนางสาวลลิดา ศิริเสาร์ประชุมชี้แจงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ณ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนาอำเภอเมือง จังหวัดตรังแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 
สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยนายฤทธิเดช สุขคง นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความเข้มแข็งให้กับบุคลากรปฏิบัติการภาคการเกษตร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรและแสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม อ.กำแพงแสนจ.นครปฐม โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายให้ความรู้เรื่องการปฏิรูปการเกษตรสู่ smart agriculture


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 นายธีระ     วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา   จังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในการมาเยี่ยมเยียนสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกาแบบ Smart Officeและได้แนะแนวทางการทำงานโดยยึดหลักการทำงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทนและอ่อนน้อมในการทำงานส่งเสริมการเกษตร


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง ร่วมปรึกษาหารือกับนายอัจฉริยะ นพรัตน์ ผู้จัดการโรงงานเทพพิทักษ์ปาล์ม ร่วมประชุมปรึกษาในเรื่องการเปิดที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเทพพิทักษ์ปาล์ม (แปลงใหญ่) ณ บริษัทเทพพิทักษ์ปาล์มออยส์ จำกัด

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ร่วมถ่ายทำวิดีทัศน์เพลงจำขึ้นใจเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เพื่อส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป


วันที่ 17  ตุลาคม 2559
สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
นำโดยนายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง


วันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสิเการ่วมประชุมเเร่งรัดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 
ณ ห้องประชุมำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีนายสุทธินันท์ เดชวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอสิเกาเป็นประธาน ณ หมู่ที 8 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

               วันที่ 2  สิงหาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเการ่วมกับธกส.ได้นำนักข่าวของช่องเจ็ดสีมาถ่ายทำปามล์น้ำมันแปลงใหญ่ของอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีบริษัท ล่ำสูงและสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันเข้าร่วม ณ หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นายชัยนาท คงเขียว นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็งและนางสาวลลิดา     ศิริเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง


วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อต้นฤดูกาลผลิตปี2559 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 


วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังและนายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการศบกต.ร่วมกับ นายคำนึง บุญเนื่องประธานกรรมการศบกต.ประชุมเตรียมการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จ.ตรัง


วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังได้มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของอำเภอสิเกา เข้าร่วมอบรมโครงการบริหารจัดการศัตรูพืชปาล์มน้ำมัน (ด้วงแรด) โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังมาถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 5 กรกฏาคม 2559 นายกชกรณ์ แก้วกำยาน ประธานกรรมการและนายชัยนาท คงเขียว เลขานุการศบกต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรังได้ประชุมเตรียมการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ หมู่ที่ 5 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง


วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิต (Field Day) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559และเตรียมความพร้อมวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ในการมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามแนวทางประชารัฐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังโดยนายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีในการมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง แบบSmart Officeวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโรครากขาวยางพาราในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ณ ตำบลเขาไม้แก้ว  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรังวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ZONING) ณ ตำบลเขาไม้แก้ว  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง


วันที่ 7 มิถุนายน 2559  นายธีระ  วิวัฒนานนท์  เกษตรอำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง   ร่วมต้อนรับนางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ ในการมาเยี่ยมชมการดำเนินการ Smart Office ของสำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอสิเกา        จังหวัดตรัง


วันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา โดยนางสาววิภารัตน์  ล่องเพ็ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา นำโดยนายจตุรงค์ พรหมวิจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เพื่อติดตาม ประเมินผลการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ (มาตรการที่ ๔) ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านบางค้างคาว ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง โครงการส่งเริมอาชีพเครื่องแกงตำมือบ้านบางค้างคาว  ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุน จำนวน 286,310 บาทวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายฤทธิเดช สุขคง  นางสาวลลิดา ศิริเสาร์ และนักส่งเสริมการเกษตรจากจังหวัดต่างๆของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรมโครงการปาล์มน้ำมัน (Mr.Palm) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรังวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอสิเกาบูรณาการ (กบอ.) แบบประชารั ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนในพื้นที่มาร่วมอย่างพร้อมเพียงและเข็มแข็ง เพื่อสร้างความสามัคคีในอำเภอสิเกา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายสุทธินันท์ เดชวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอสิเกา พร้อมด้วยนายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังและนางสาวลลิดา ศิริเสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59  กิจกรรมก่อสร้างโรงเรือนการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ ณ หมู่ที่ 6  บ้านผมเด็น  ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินการโครงการ การเตรียมการผลิตปุ๋ยหมักและการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง นำคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรของจังหวัดสตูลเข้ามาศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอ สิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา ในฐานะผู้จัดการแปลงใหญ่ต้นแบบอำเภอสิเกา พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและนายวิวัฒน์ ฮ่างเต็ก เจ้าของศูนย์ ร่วมต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ฯ


วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการตรวจเยี่ยมการดำเนินการเยี่ยมการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ณ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการตรวจเยี่ยมการดำเนินการเยี่ยมการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการตรวจเยี่ยมการดำเนินการเยี่ยมการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการตรวจเยี่ยมการดำเนินการเยี่ยมการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกาได้พานายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางนิตยา จันทร์ประทีป ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบประมาณ 510,000 บาท โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่งเรืองบ้านไม้ฝาด ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงปลาดุก ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ปลูกเมล่อน และก่อสร้างร้านจำหน่ายผลผลิต อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์เกษตรอำเภอสิเกา ได้มอบหมายให้นางสาวลลิดา ศิริเสาร์พร้อมนายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง


วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา พร้อมด้วยนายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 และสอนการทำบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพเครื่องแกงตำมือบ้านโต๊ะบัน ณ หมู่ที่8 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 23-24 เมษายน 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ร่วมกับสสข.5 สงขลาจัดทำวิดีทัศน์แนะนำการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน  ณ หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 235   ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทร. 0-7529-1124 

trang_sikao@doae.go.th

https://www.facebook.com/trang.sikao