เกษตรอำเภอ

 นายธีระ  วิวัฒนานนท์

            เกษตรอำเภอสิเกา

เมนู

  • ข้อมูลอำเภอ
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • แผนที่อำเภอ

ข้อมูลอำเภอ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
การประกวด/คัดเลือก
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
รายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนข่าว/ กิจกรรม

วันที่ 18 เมษายน 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา ได้มอบหมายให้นางสาวลลิดา  ศิริเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)วันที่ 5 เมษายน 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้ นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์กิจกรรมตรวจตลาดแบบบูรณาการฯ ณ ตลาดสดเทศบาลสิเกา อ.สิเกา จ.ตรังวันที่ 26 มีนาคม 2560 นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 23 มีนาคม 2560 โดยนายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข มีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆมากมาย อาทิเช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านบางค้างคาว จำหน่ายเครื่องแกงตำมือ ข้าวโพดทรงเครื่อง ขนมจากและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลองจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปลา นักเก็ตปลาเเละข้าวเกรียบปลา ณ หมู่ที่ 4 หาดปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วนประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนสิเกา วังวิเศษ ประชุมวางแผนการติดตามการประกวดแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันระดับประเทศของอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับนายมานพ แก้วอัมพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ในการมาตรวจเยี่ยมและดูการจัดสวนเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายชัยนาท คงเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยนายชัยนาท คงเขียว นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง และนางสาวลลิดา ศิริเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้ นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพประจำปี 2560 ครั้งที่2 ระหว่างวันที่21-23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สงขลาพาเลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกาพร้อมด้วย นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายเชาวลิต ข่ายม่าย เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญการ นายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายชัยนาท คงเขียว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบปัจจัยการผลิตบางส่วนเพื่อจัดทำแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ม.1ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังได้มอบหมายให้นายเชาวลิค ข่ายม่าน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง และนางสาวลลิดา ศิริเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาศูนย์เครือข่าย กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช) จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน(IPM) ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรผู้สนใจ ณ ศูนย์เกษตร ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังได้มอบหมายให้ นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นายชัยนาท คงเขียว และนางสาวลลิดา ศิริเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาศูนย์เครือข่าย กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช) จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน(IPM) ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรผู้สนใจ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้อบรมให้ความรู้ การตรวจวิเคราะห์ดิน การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ณ สมาคมชาวสวนปาล์มจังหวัตรัง


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังได้มอบหมายให้นายเชาวลิต ข่ายม่าน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง และนางสาวลลิดา ศิริเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาศูนย์เครือข่าย กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช) จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน(IPM) ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรผู้สนใจ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรังวันที่ 26 มกราคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นางสาวลลิดา ศิริเสาร์ นายชัยนาท คงเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนายเชาวลิต ข่ายม่าน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 20 มกราคม 2560
นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นายณัฏฐพร สินไชย เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ระดับเขต และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพทำสวน ประจำปี พ.ศ.2560 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย นายสุเทพ โสมภีร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร น.ส. ทัศนา คิดสร้าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสุวิสาข์ คนเจน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โดยมีนายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอสิเกา กล่าวต้อนรับ โดยเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ได้นำเสนอผลงานการประกอบอาชีพการทำสวนปาล์มน้ำมัน แนวคิดที่ประสบความสำเร็จ และเป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสิเกา (ปาล์มน้ำมัน) ณ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรังวันที่ 17 มกราคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้ นส.วิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้คำปรึกษาเตรียมความพร้อม เพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพทำสวน ประจำปี 2560 ให้ คุณณัฎฐพร สินไชย บ้านเลขที่91ม.5ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกาจ.ตรัง


วันที่ 17 มกราคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังได้มอบหมายให้ นส.วิภารัตน์ ล่องเพ็ง นส.ลลิดา ศิริเสาร์และนายชัยนาท คงเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยให้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 13 มกราคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้ น.ส. ลลิดา ศิริเสาร์ น.ส.วิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายเชาวลิต ข่ายม่าน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาสินค้าแปรรูปขั้นต้นให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านบางค้างคาว หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 12 มกราคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าอบรมการถ่ายทอดความรู้ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 12 มกราคม 2560 นายธีระ   วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นางสาวลลิดา ศิริเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าอบรมการถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง

สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 235   ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทร. 0-7529-1124 

trang_sikao@doae.go.th

https://www.facebook.com/trang.sikao