เกษตรอำเภอ

 นายธีระ  วิวัฒนานนท์

            เกษตรอำเภอสิเกา

เมนู

 • ประวัติอำเภอ

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

New Block


New Block 2


New Block 3


New Block 4


New Block 5


New Block 6
 

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีนายสุทธินันท์ เดชวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอสิเกาเป็นประธาน ณ หมู่ที 8 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

               วันที่ 2  สิงหาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเการ่วมกับธกส.ได้นำนักข่าวของช่องเจ็ดสีมาถ่ายทำปามล์น้ำมันแปลงใหญ่ของอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีบริษัท ล่ำสูงและสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันเข้าร่วม ณ หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นายชัยนาท คงเขียว นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็งและนางสาวลลิดา     ศิริเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง


วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อต้นฤดูกาลผลิตปี2559 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 


วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังและนายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการศบกต.ร่วมกับ นายคำนึง บุญเนื่องประธานกรรมการศบกต.ประชุมเตรียมการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จ.ตรัง


วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังได้มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของอำเภอสิเกา เข้าร่วมอบรมโครงการบริหารจัดการศัตรูพืชปาล์มน้ำมัน (ด้วงแรด) โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังมาถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 5 กรกฏาคม 2559 นายกชกรณ์ แก้วกำยาน ประธานกรรมการและนายชัยนาท คงเขียว เลขานุการศบกต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรังได้ประชุมเตรียมการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ หมู่ที่ 5 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง


วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิต (Field Day) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559และเตรียมความพร้อมวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ในการมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามแนวทางประชารัฐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังโดยนายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีในการมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง แบบSmart Officeวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโรครากขาวยางพาราในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ณ ตำบลเขาไม้แก้ว  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรังวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ZONING) ณ ตำบลเขาไม้แก้ว  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง


วันที่ 7 มิถุนายน 2559  นายธีระ  วิวัฒนานนท์  เกษตรอำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง   ร่วมต้อนรับนางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ ในการมาเยี่ยมชมการดำเนินการ Smart Office ของสำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอสิเกา        จังหวัดตรัง


วันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา โดยนางสาววิภารัตน์  ล่องเพ็ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา นำโดยนายจตุรงค์ พรหมวิจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เพื่อติดตาม ประเมินผลการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ (มาตรการที่ ๔) ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านบางค้างคาว ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง โครงการส่งเริมอาชีพเครื่องแกงตำมือบ้านบางค้างคาว  ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุน จำนวน 286,310 บาทวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายฤทธิเดช สุขคง  นางสาวลลิดา ศิริเสาร์ และนักส่งเสริมการเกษตรจากจังหวัดต่างๆของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรมโครงการปาล์มน้ำมัน (Mr.Palm) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรังวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอสิเกาบูรณาการ (กบอ.) แบบประชารั ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนในพื้นที่มาร่วมอย่างพร้อมเพียงและเข็มแข็ง เพื่อสร้างความสามัคคีในอำเภอสิเกา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายสุทธินันท์ เดชวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอสิเกา พร้อมด้วยนายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังและนางสาวลลิดา ศิริเสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59  กิจกรรมก่อสร้างโรงเรือนการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ ณ หมู่ที่ 6  บ้านผมเด็น  ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินการโครงการ การเตรียมการผลิตปุ๋ยหมักและการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง นำคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรของจังหวัดสตูลเข้ามาศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอ สิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา ในฐานะผู้จัดการแปลงใหญ่ต้นแบบอำเภอสิเกา พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและนายวิวัฒน์ ฮ่างเต็ก เจ้าของศูนย์ ร่วมต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ฯ


วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการตรวจเยี่ยมการดำเนินการเยี่ยมการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ณ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการตรวจเยี่ยมการดำเนินการเยี่ยมการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการตรวจเยี่ยมการดำเนินการเยี่ยมการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการตรวจเยี่ยมการดำเนินการเยี่ยมการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกาได้พานายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางนิตยา จันทร์ประทีป ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบประมาณ 510,000 บาท โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่งเรืองบ้านไม้ฝาด ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงปลาดุก ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ปลูกเมล่อน และก่อสร้างร้านจำหน่ายผลผลิต อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์เกษตรอำเภอสิเกา ได้มอบหมายให้นางสาวลลิดา ศิริเสาร์พร้อมนายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง


วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา พร้อมด้วยนายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 และสอนการทำบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพเครื่องแกงตำมือบ้านโต๊ะบัน ณ หมู่ที่8 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 23-24 เมษายน 2559 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ร่วมกับสสข.5 สงขลาจัดทำวิดีทัศน์แนะนำการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน  ณ หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 235   ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทร. 0-7529-1124 

trang_sikao@doae.go.th

https://www.facebook.com/trang.sikao