เกษตรอำเภอ

 นายธีระ  วิวัฒนานนท์

            เกษตรอำเภอสิเกา

เมนู

  • ข้อมูลอำเภอ
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • แผนที่อำเภอ

ข้อมูลอำเภอ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
การประกวด/คัดเลือก
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
รายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนข่าว/ กิจกรรม


วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอสิเกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอและกลุ่มองค์กรเกษตร เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ งานภาระกิจต่างๆและงานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งเตรียมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ร่วมงานหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอสิเกา โดยมีนายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอสิเกาเป็นประธานการจัด และนายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา พร้อมด้วยนางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้ด้วย ณ บ้านบ่อหว้า ม.9 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง


วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอสิเกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบลานเททะลายปาล์มน้ำมัน ระดับอำเภอ โดยมีนายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิเกา อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง


วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดยนายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา และนายชัยนาท คงเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ร่วมบันทึกเทปการสัมภาษณ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
เรื่องการถ่ายโอนภาระกิจผู้จัดการแปลงใหญ่ในงานส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับนายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน สิเกา วังวิเศษ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน หมู่ที่5 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นายเชาวลิต ข่ายม่าน เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน นายชัยนาท คงเขียว และนางสาวลลิดา ศิริเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรรายบุคคล IFPP ร่วมกับเกษตรกร เพื่อทราบถึงต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกษตรกรจะได้รับตลอดทั้งปี ณ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันนี้ 8 พฤษภาคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นางสาวลลิดา ศิริเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าประชุมเพื่อวางแผนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดตรัง เข้าร่วมด้วย ณ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง


วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายไพศาล สังข์มงคล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลาเยี่ยม smart office สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา
โดยมี นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสิเการ่วมต้อนรับ


วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา พร้อมด้วยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอำเภอสิเการ่วมต้อนรับ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทานและคณะในการตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอำเภอสิเกา
ในการนี้ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทานได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวในการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการระบบน้ำให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่


วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นายเชาวลิต ข่ายม่าน เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน นายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายชัยนาท คงเขียว นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็งและนางสาวลลิดา ศิริเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรรายบุคคล IFPP ร่วมกับเกษตรกร ณ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วันที่ 18 เมษายน 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา ได้มอบหมายให้นางสาวลลิดา  ศิริเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)วันที่ 5 เมษายน 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้ นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์กิจกรรมตรวจตลาดแบบบูรณาการฯ ณ ตลาดสดเทศบาลสิเกา อ.สิเกา จ.ตรังวันที่ 26 มีนาคม 2560 นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วนประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนสิเกา วังวิเศษ ประชุมวางแผนการติดตามการประกวดแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันระดับประเทศของอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับนายมานพ แก้วอัมพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ในการมาตรวจเยี่ยมและดูการจัดสวนเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายชัยนาท คงเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกาพร้อมด้วย นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายเชาวลิต ข่ายม่าย เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญการ นายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายชัยนาท คงเขียว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบปัจจัยการผลิตบางส่วนเพื่อจัดทำแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ม.1ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรังวันที่ 26 มกราคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นางสาววิภารัตน์ ล่องเพ็ง นางสาวลลิดา ศิริเสาร์ นายชัยนาท คงเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนายเชาวลิต ข่ายม่าน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 20 มกราคม 2560
นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นายณัฏฐพร สินไชย เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ระดับเขต และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพทำสวน ประจำปี พ.ศ.2560 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย นายสุเทพ โสมภีร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร น.ส. ทัศนา คิดสร้าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสุวิสาข์ คนเจน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โดยมีนายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอสิเกา กล่าวต้อนรับ โดยเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ได้นำเสนอผลงานการประกอบอาชีพการทำสวนปาล์มน้ำมัน แนวคิดที่ประสบความสำเร็จ และเป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสิเกา (ปาล์มน้ำมัน) ณ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรังวันที่ 17 มกราคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรังได้มอบหมายให้ นส.วิภารัตน์ ล่องเพ็ง นส.ลลิดา ศิริเสาร์และนายชัยนาท คงเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยให้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 13 มกราคม 2560 นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้ น.ส. ลลิดา ศิริเสาร์ น.ส.วิภารัตน์ ล่องเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายเชาวลิต ข่ายม่าน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาสินค้าแปรรูปขั้นต้นให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านบางค้างคาว หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 12 มกราคม 2560 นายธีระ   วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นางสาวลลิดา ศิริเสาร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าอบรมการถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง

สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 235   ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทร. 0-7529-1124 

trang_sikao@doae.go.th

https://www.facebook.com/trang.sikao