เกษตรอำเภอ

 นายธีระ  วิวัฒนานนท์

            เกษตรอำเภอสิเกา

เมนู

  • ข้อมูลอำเภอ
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • แผนที่อำเภอ

ข้อมูลอำเภอ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
การประกวด/คัดเลือก
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
รายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน


นายธีระ วิวัฒนานนท์
เกษตรอำเภอสิเกา


นายเชาวลิต  ข่ายม่าน                     เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน


 นายฤทธิเดช สุขคง                      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร    ชำนาญการ


 นายชัยนาท  คงเขียว                     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

นางสาววิภารัตน์  ล่องเพ็ง               นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
                          นางสาวลลิดา ศิริเสาร์         
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ    นางนันนรินทร์ แก้วลาย
      เจ้าพนักงานธุรการ
           ชำนาญงาน

         
นางศุภวรรณ ช่วยสง                                                         เจ้าพนักงานธุรการ

                 นางสาวศิริพร  รอดรัตน์                 พนักงานทำความสะอาดสำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 235   ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทร. 0-7529-1124 

trang_sikao@doae.go.th

https://www.facebook.com/trang.sikao